projekty europejskie komputer Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim kursy rozwijanie kompetencji poczucie własnej wartości poradnictwo psychologiczne obsługa kasy paznokcie
Strefa S45+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Strefa 45+ Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia


Dlaczego taki projekt ?


Inspiracją do realizacji projektu była sytuacja osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia w województwie małopolskim.

Małopolska zajmuje czwarte miejsce w rankingu bezrobocia w Polsce. Aktywność zawodowa jest tu niższa od ogólnokrajowej o 0,6%. Udział osób bezrobotnych 45+ w województwie małopolskim w 2008 roku wynosił 17,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych i wykazywał tendencję rosnącą.

Przemiany gospodarcze zachodzące w regionie oraz obecna sytuacja ekonomiczna Polski wymuszają potrzebę podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pozostające bez zatrudnienia — zwłaszcza starsze. Jest to niezbędne do umożliwienia im powrotu i aktywności na rynku pracy. Sytuacja osób po 45 roku życia jest szczególna, postrzegane są one jako mniej mobilne, mające opory w podejmowaniu nauki i szkoleń niezbędnych do podniesienia swoich kwalifikacji. Dlatego też nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz podjęcie pracy zarobkowej umożliwi Beneficjentom Ostatecznym podniesienie poziomu aktywności oraz zatrudnialności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: strefa@szih.pl